در راستای آشنایی بهینه دانشجویان رشته هتلداری با نحوه عملکرد مجلس شورای اسلامی و روند طرح و تصویب قوانین و لوایح قانونی و ارتباط ملموس با مبانی مطروحه در درس آشنایی با حقوق میهمان در صنعت هتلداری، در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ با هماهنگی مدرس مربوطه، جناب آقای ناجی و همکاری واحد آموزش مرکز، دانشجویان از صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازدید بعمل آوردند.

موضوعات مطروحه در دویست و هفتاد و پنجمین ( ۲۷۵ ) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعم از :

  • رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ۱ و حذف تبصره های ۲ تا ۴ بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده ۱۳ قاانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در رفع صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم
  • اعلام وصول دو فقره طرح
  • تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور

مصادیق عینی فرایند قانونگذاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بودند که دانشجویان رشته هتلداری مرکز آموزش علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد از نزدیک روند آنرا تجربه نمودند.