کارگاه “گزارش نویسی در حوزه گردشگری بومی و بین المللی” به منظور آشنایی دانشجویان با نحوه گزارش نویسی در حوزه گردشگری در روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط مدیرگروه گردشگری و استاد مربوطه، جناب آقای مقدم فر در سالن همایش با حضور جمعی از دانشجویان گردشگری برگزار گردید.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸