اطلاعات تماس

  تلفن واحد ریاست مرکز داخلی ۸ – ۹۱ و ۸۸۳۸۱۵۹۰ ۰۲۱
تلفن واحد آموزش مرکز داخلی ۱ – ۸۴ و ۹۵ و ۸۸۳۸۱۵۹۳ ۰۲۱
تلفن واحد مالی مرکز داخلی ۵ – ۹۶ و ۸۸۳۸۱۵۸۸ ۰۲۱
تلفن واحد حراست مرکز ۸۸۳۸۱۵۷۵ ۰۲۱
  فکس مرکز ۸۸۳۸۱۵۸۶ ۰۲۱
  آدرس پست الکترونیک ریاست info@karad.co
  آدرس پست الکترونیک واحد آموزش university@karad.co
  آدرس پستی تهران – میدان هفتم تیر- ضلع شمالی مسجد الجواد – خیابان بهارمستان- پلاک ۴۷
کد پستی ۱۵۷۴۷-۱۸۹۵۱