دانشجویان رشته کسب و کار درس طراحی و چیدمان فروشگاه روز یکشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بهمراه مدیرگروه این رشته، جناب آقای نجارباشی از سالن های ناشران داخلی f1 تا f6 ، غرفه های ادیبان روز، کتاب مهربان، جنگل، ترمه و غیره و از سالن ناشران خارجی، غرفه های وایلی، مک گروهیل، نگارستان کتاب آبی و … نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید نمودند.

 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸