امروز روزی برای ارج نمودن به آثار هنرهای دستی  است که بازگو کننده روح ملت ها و اقوام است .

صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به زندگی خشن و ماشینی امروزه انسان ها ، لطافت از معقولات درک کردنی است و تنها هنر صنایع دستی می تواند عشق به خدا ، حس وطن دوستی و کمال انسان را انتقال دهد .

این صنعت حاصل روح  ملت ها و دستاورد هنرهای آموخته شده از نسلی به نسل دیگر است . صنایع دستی فقط کالائی برای مبادله نیست بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی های قومی نیز از طریق این کالا به سراسر جهان انتقال  می یابد .

مدیرگروه گردشگری: دکتر نگین کشاورزنیا

۲۰ خرداد ۱۳۹۸