در عصری که برای انجام پژوهشهای علمی ارزش و اهمیت فراوان قائل می شوند نیاز به تأسیس و راه اندازی شبکه های اطلاعاتی قوی و گسترده یک ضرورت اجتناب ناپذیر به حساب می آید. با این همه نیازهای جوامع علمی به خدمات کتابخانه ای پیوسته در حال تغییر است و این نیازها همگام با پیشرفتهای به دست آمده در علوم دستخوش تغییر می گردد. کتابخانه تخصصی مرکز حاوی ۱۰۰۰ نسخه کتب تخصصی در زمینه های هتلداری، بانکداری، حسابداری و گردشگری و نشریات علمی و کتب عمومی می باشد .
این کتابخانه مجهز به مخزن کتاب ،قرائتخانه خواهران و برادران می باشد.

زمان مراجعه : روزهای شنبه الی چهارشنبه 08:00 الی ۱۶:۰۰