چکیده
با توجه به نادیده انگاشتن نقش جانبی محیط زیست، مشخص نمودن این نقش و برآورد آن، اهمیت محیط زیست و نقش واقعی آن را در اقتصاد ملی روشن خواهد نمود . در این مطالعه جهت برآورد ارزش مطبوعیت محیط زیست منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر، ارزش تفریحی این منطقه (به عنوان یکی از مه م ترین اماکن گردشگری استان مازندران ) در سال ۲۰۰۷ ، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر بر میزان این مطبوعیت با استفاده از مدل لاجیت، تعیین ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ ، گردید. تعداد ۱۴۰ پرسش نامه به روش نمون ه گیری تصادفی جم ع آوری شد . در این راستا، پیشنهادهای ۱۰۰۰ ریالی، به ترتیب به عنوان پیشنهاد های پایین، میانی و بالا برای پرداخت بازدیدکنندگان مطرح گردید . ابتدا پیشنهاد میانی مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ار ایه جواب منفی ، قیمت پیشنهادی پایین، و در صورت ار ایه جواب مثبت، قیمت پیشنهادی بالا ار ایه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانوار و تحصیلات بر تمایل پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از مطبوعیت محیط زیست اثر مثبت داشته است . همچنین، متغیرهای سن افراد و مسافت، رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت افراد د اشته است . میزان تمایل به پرداخت جهت کسب مطبوعیت حاصل از استفاده تفرجی از منطقه گردشگری عباس آباد بهشهر برای هر فرد در هر بازدید ، ۲۲۰۰ ریال برآورد گردید . میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار نیز برای بازدید از جنگل عباس آباد ۹۵۰۴۰ ریال به دست آمده است.

با کلیک بر روی مقاله ارزش گذاری اقتصادی مطبوعیت محیط زیست (مطالعه موردی منطقه گردشگری جنگل عبا س آباد بهشهر؛ استان مازندران) ، دریافت نمایید.