مدیر اداری مالی: جناب آقای حامد باقری

برای مشاهده رزومه کلیک نمایید.