مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد، طی دو نوبت در سال، بدون کنکور دانشجو می پذیرد.
کلیه دیپلمه های نظام قدیم و جدید آموزش متوسط (مشترک شاخه ها) اعم از شاغل و آزاد در نظام آموزشی دانشگاه جامع پذیرش می شوند. متقاضیان می توانند در زمان های مقرر  سازمان سنجش در دو نوبت در سال جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و با دریافت کد مربوطه اقدام به ثبت نام نمایند.


برای مشاهده رشته های مرکز کلیک نمایید.

فرم پیش ثبت نام ترم بهمن ۱۳۹۸

***مانند الگوی فوق وارد شود.

***مانند الگوی فوق وارد شود.

تصویر کپچا