بدین وسیله انتصاب به جا و شایسته جناب آقای دکتر سجاد فرهادی به عنوان مدیرعامل و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی تلاشگران اندیشه کاراد را که مبین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده ایشان در آموزش عالی کشور می باشد را اعلام نموده و صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم و امیدواریم در پرتو الطاف الهی موفق و موید باشند.

       مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تلاشگران اندیشه کاراد

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸