امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ مطابق ضوابط و برنامه زمانبندی دانشگاه در کمال انضباط و آرامش در مرکز علمی کاربردی کاراد برگزار گردید.