شرکت در کارگاه های آموزشی هفته ملی پژوهش و فناوری، 

از تمامی دانشجویان و افراد علاقمند به موضوعات کارگاه ها دعوت می گردد تا از برنامه های هفته پژوهش به صورت رایگان بهره مند گردند.